parallax background

Karriereveiledning

home_lifestyle_blog_people_3
Funksjonsvurdering
6. Mai 2014
raadgivning
Rådgivning i kvalitetsarbeid
8. Mai 2014

Karriereveiledning i forhold til en ny yrkesretning.

Ønsker du karriereveiledning i forhold til en ny yrkesretning eller å få økt bevissthet rundt dine interesser, ressurser, egenskaper og verdier? Vi kan bidra med individuell veiledning til ansatte i bedrifter som må nedbemanne eller omorganisere. Det gir en unik oversikt over humankapitalen bedriften besitter. Karriereveiledning kan være aktuelt i forbindelse med:
  • Bytte av jobb
  • Bedrifter i omstilling, oppbemanning eller nedbemanning
  • Arbeidssøking / yrkesrettet attføring eller bedriftsintern attføring
  • Jobbsøking
  • Skole og studievalg
Forskning viser at dersom du tar yrkesvalg som er i tråd med dine interesser, personlige egenskaper, verdier og mestringsområder, har du gode sjanser for å lykkes. Hensikten med karriereveiledningen er å øke sjansene for en optimal jobbmatch.

Vi bruker VIP24

Vip24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt. Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:
  • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer
vip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede.

Det vil bli utarbeidet en rapport i etterkant av karriereveiledningen som inneholder resultatene av interessetesten og karrierekartleggingen, samt en oppsummering og anbefaling.

Vi kan bidra med sammensetning av ledergrupper og team
=Rett medarbeider på rett plass